ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

สาส์นจากคณบดี

poonsookยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับ คณะของเราเปิดสอน 2 โปรแกรม คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และ นิเทศศาสตร์ (สื่อดิจิตอล) ทุกโปรแกรมเป็นนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนตลอดหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังรับผิดชอบสอนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างคณะทุกคนอีกด้วย คณาจารย์ของเราจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและมีอาจารย์เจ้าของภาษาจำนวนมากเพื่อคอยช่วยให้นักศึกษามีความรู้ทั้งภาษาอังกฤษ ทฤษฎีในศาสตร์ต่าง ๆ ของแต่ละวิชา และการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน คณะของเราเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้งานและฝึกทำงานนอกสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในทุกมิติของการทำงาน คณาจารย์ของเรายังได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ตลอดเวลา

คณะของเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่บัณฑิตที่จบไปทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในทุกวงการอาชีพ เช่น สายการบิน โรงแรม งานประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน กระทรวงต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ขำคง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์