ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คณาจารย์

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Applied Linguistics in Foreign Language Education) University of Pittsburgh, U.S.A., 2546.
  • Diploma (TESOL) University of California Irvine, U.S.A., 2540.
  • ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530.
  • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ความเชี่ยวชาญ

  • ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  • การอ่านเพื่อพัฒนาปัญญา
  • ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์
  • ทฤษฎีวัฒนธรรมสังคม

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
  • M.A. (Applied Linguistics) National University of Singapore, Singapore, 2523
  • B.A. (Linguistics and French) Macquarie University, Australia, 2020

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2520 – 2555

  ความเชี่ยวชาญ

  • ภาษาศาสตร์
  • ภาษาประยุกต์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ed.D. (Psychology and Guidance) West Visayas State University, Philippines, 2548
  • M.Ed. (Special Education) West Visayas State University, Philippines, 2546
  • M.A. (English) West Visayas State University, Philippines, 2538
  • B.A. (English) West Visayas State University, Philippines, 2523

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา,ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ที่ มหาวิทยาลัย West Visayas State ประเทศฟิลิปปินส์
  • รองประธานกรรมการพิจารณาผลการเรียน ที่ มหาวิทยาลัย West Visayas State ประเทศฟิลิปปินส์

  ความเชี่ยวชาญ

  • ภาษาอังกฤษ
  • จิตวิทยาและการแนะแนว

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Biblical Studies) University of Jerusalem, 2562
  • M.A. (Philosophy and Religion) Madurai Kamaraj Univeristy, India, 2556
  • B.Ed. (English Education) Mahatma Gandhi University, India, 2545

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา,ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
  • ครู โรงเรียน Seventh Day Adventist ประเทศอินเดีย ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2552
  • ครูวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัย Prathibha College Pathanamthitta ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2544

  ความเชี่ยวชาญ

  • การศึกษาภาษาอังกฤษ
  • ปรัชญาและศาสนา

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ed.D. (Management and English Studies) University of Santo Tomas, Philippines, 2557
  • M.A. (Educational Management) University of Santo Tomas, Philippines, 2545
  • B.A. (Philosophy) San Carlos Seminary, Philippines, 2542

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • หัวหน้าภาควิชา วิทยาลัย Middle East ประเทศโอมาน, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2563
  • อาจารย์อาวุโส ที่ Center for Foundation Studies วิทยาลัย Middle East ประเทศโอมาน, ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2558
  • อาจารย์ภาษาอังกฤษ ที่สถาบัน Al-Ezdihar ประเทศซาอุดีอาระเบีย, ระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2551

  ความเชี่ยวชาญ

  • การศึกษาภาษาอังกฤษ
  • การจัดการศึกษา

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • นศ.ม. (การภาพยนตร์-วิดีทัศน์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2559
  • นศ.บ. (การภาพยนตร์-วิดีทัศน์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2553

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • ผู้กำกับโฆษณาโทรทัศน์, ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • ผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอ Ownscene พ.ศ. 2558
  • ผู้กำกับภาพ, ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2557
  • ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านการถ่ายทำในโครงการ Film Expo Asia Event, ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2554

  ความเชี่ยวชาญ

  • ภาพยนตร์และวิดีทัศน์
  • การกำกับโฆษณา
  • การกำกับภาพ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.A. (Cinema – Video) Kasem Bundit University, 2019
  • B.Eng. (Environmental Engineering), Suranaree University of Technology, 2002

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • วิทยากรบรรยายวิชาการภาพยนตร์ ดิจิทัลมีเดีย และสื่อสารมวลชน ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
  • โปรดิวเซอร์อิสระ

  ความเชี่ยวชาญ

  • ภาพยนตร์และวิดีทัศน์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษาต่อ)
  • ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
  • ศป.บ. (การแสดงและกำกับการแสดง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
  • วิทยากรด้านการพูดและบุคลิกภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • นักแสดงละครโทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
  • พิธีกรรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

  ความเชี่ยวชาญ

  • การแสดงและกำกับการแสดง
  • การสื่อสารมวลชน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2559
  • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร The Crew Resource Management Training Program, 2547
  • นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • วิทยากร บรรยายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินจอร์แดน

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารการศึกษา
  • นิเทศศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Animal Science) Louisiana State University, USA, 2534
  • M.S. (Animal Science) Louisiana State University, USA, 2527
  • B.S. (Entomology) Texas A&M University, USA, 2522

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ, ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียน Gainesville International School อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, พ.ศ. 2562 – 2563
  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ, พ.ศ. 2561 – 2562
  • ครูภาษาอังกฤษ สถาบัน American Academy Damman, ประเทศซาอุดีอาระเบีย, พ.ศ. 2559 – 2560
  • ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย, พ.ศ. 2559
  • ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียน Gainesville International School อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, พ.ศ. 2558 – 2559
  • อาจารย์ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2558
  • อาจารย์ภาษาอังกฤษ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2556
  • อาจารย์ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น, ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2556

  ความเชี่ยวชาญ

  • ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.A. (School Management) West Visayas State University, Philippines, 2556
  • B.Ed. (English) Holy Rosary College, Philippines, 2542

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร TESOL วิทยาลัยทองสุข, พ.ศ. 2558
  • ครูภาษาอังกฤษ ประจำภาคฤดูร้อน โรงเรียน Horizon International of Po Sein Campus, ประเทศเมียนมาร์, พ.ศ. 2554
  • ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี, ระหว่าง พ.ศ. 2549
  • ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฎิ์ จังหวัดชัยนาท, ระหว่าง พ.ศ. 2548
  • ครูภาษาอังกฤษ, โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท, ระหว่าง พ.ศ. 2547
  • ครูภาษาอังกฤษ, โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท, พ.ศ. 2547

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการโรงเรียน
  • ภาษาอังกฤษ

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.A. (English) Notre Dame University, Cotabato City, Philippines, 2560
  • B.Ed. (English) Notre Dame University, Cotabato City, Philippines, 2543

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • ครู ที่ Cotabato City National High School-Main Campus ประเทศฟิลิปปินส์

  ความเชี่ยวชาญ

  • การสอนภาษาอังกฤษ

  ผลงานทางวิชาการ