ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการศึกษาภาษาอังกฤษและความเป็นผู้นำทางวิชาการในการเรียนการสอนโดยเน้นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และความร่วมมือกันในองค์กร

ภารกิจของเรา

  • ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในสาขา ศิลปศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
  • ดำเนินการวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
  • ขยายเครือข่ายของความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรท้องถิ่นและนานาชาติ
  • เผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคม
  • ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการพัฒนาจริยธรรมและวัฒนธรรม