ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คณาจารย์

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ค.ม. (การบริหารการพยาบาล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
  • ค.บ. (พยาบาลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514

  ประสบการณ์การทำงาน

  • คณบดีพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอำนวยการ สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
  • ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  • นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล
  • รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพะเยา
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารการพยาบาล
  • นโยบาย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
  • พยาบาลศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Nursing), The University of Iowa, USA, 2545
  • ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
  • วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2523

  ประสบการณ์การทำงาน

  • รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน
  • ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
  • คณะทำงานประเมินรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
  • คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 และวาระ พ.ศ. 2557-2561
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  • พยาบาลประจำแผนกผู้ป่วยหนักเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารการพยาบาล
  • การพยาบาลและผดุงครรภ์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
  • กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524
  • ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์-อนามัย วิทยาลัยกองทัพอากาศ, 2520

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลภูมิพล
  • พยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
  • หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลพญาไท 1
  • ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนนทเวช
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเพชรเวช

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารการพยาบาล
  • การดูแลผู้ป่วยวิกฤต

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538
  • วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523

  ประสบการณ์การทำงาน

  • รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
  • หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
  • ครูพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
  • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
  • การบริหารสถานศึกษา
  • พื้นฐานการพยาบาล

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
  • วท.ม. (การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
  • ศศ.บ. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2523

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน
  • ประธานสาขาการบริหารการพยาบาลมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2556
  • อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2555
  • อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, ระหว่าง พ.ศ. 2525 – 2552
  • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี , ระหว่าง พ.ศ. 2518 – 2525

  ความเชี่ยวชาญ

  • การอุดมศึกษา
  • การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2558
  • กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539
  • วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรามคำแหง
  • พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศิริราช

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  • การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  • จิตวิทยาและพัฒนาการมนุษย์
  • การประกันคุณภาพการศึกษา
  • การวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
  • การวิจัยในสาขา: เด็กออทิสติกและครอบครัว จิตวิทยา สุขภาพจิตและจิตเวช เด็กและวัยรุ่น

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2554
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ, 2538

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555– ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำภาควิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2554
  • อาจารย์ประจำภาควิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2551
  • อาจารย์พยาบาลประจำการแผนกวิกฤตทางศัลยกรรมประสาท สถาบันประสาทวิทยา ระหว่าง พ.ศ. 2538 – 2548

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลผู้ป่วยระบบทางเดินอาหารทางเดินน้ำดี ตับและตับอ่อน
  • การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลัง
  • การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
  • พย.บ. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • อาจารย์สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาล ครอบครัว ชุมชน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
  • ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, 2540

  ประสบการณ์การทำงาน

  • าจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2554
  • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2550

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ศษ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย (วชิรพยาบาล)

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  • อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  • พยาบาลประจำการแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลถลาง
  • พยาบาลประจำการแผนสูติกรรม วชิรพยาบาล
  • พยาบาลประจำการแผนกอายุกรรมเด็กวชิรพยาบาล

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กศ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540
  • ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองผู้บังคับการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ
  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • วิทยากร อบรมเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตวิชากฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลแก่วิทยาลัยกองทัพเรือ

  ความเชี่ยวชาญ

  • กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
  • การประกันคุณภาพการศึกษา

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ส.ด. (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยเกริก, 2561
  • วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
  • ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต
  • พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมูลนิธิแบบติสต์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ความเชี่ยวชาญ

  • การส่งเสริมสุขภาพ
  • การวิจัยด้านสุขภาพ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563
  • พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • นักวิชาการสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารเรือ
  • หัวหน้าแผนกสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  • พยาบาลประจำโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
  • พยาบาลประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  • การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  • การพยาบาลอาชีวอนามัย

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พธ.ด. (การพัฒนาสังคม) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • พยาบาลประจำงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านนา
  • พยาบาลประจำงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโรงพยาบาลบ้านนา
  • อาจารย์ประจำภาควิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

  ความเชี่ยวชาญ

  • งานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
  • การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
  • การวิจัยเชิงคุณภาพ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. (โภชนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์, มหาวิทยาลัยพายัพ

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
  • ผู้จัดการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ นวศรีเนิร์สเซอรี่
  • หัวหน้าพยาบาลผู้ตรวจการ
  • นักโภชนาการประจำโรงพยาบาล

  ความเชี่ยวชาญ

  • โภชนาการและโภชนบำบัด
  • การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานการใส่สายให้อาหาร

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2552
  • พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2546

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ระหว่าง พศ. 2545-2553

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลผู้ใหญ่
  • การจัดการเรียนการสอน แบบสหวิชาชีพ

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2549
  • M.N.S., Mikkeli Polytechnic, Savonlinna, Finland, 2546
  • พย.บ., มหาวิทยาลัยรังสิต, 2542

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลประจำหอผู้ป่วยศัลยกรรมและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพญาไท 2
  • พยาบาลประจำคลินิกผิวหนัง

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบผิวหนังและระบบภูมิคุ้มกัน
  • การพยาบาลฉุกเฉิน วิกฤตและสาธารณภัย

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ, ระหว่าง พ.ศ. 2552 -2554
  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ, ระหว่าง พ.ศ. 2551 -2552
  • พยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2550

  ประสบการณ์การทำงาน

  • การพยาบาลชุมชน
  • วิจัยเชิงปฏิบัติการ
  • การดูแลผู้สูงอายุ

  ความเชี่ยวชาญ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
  • พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยเกื้อการุณย์, 2537

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
  • นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2553
  • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2538 – 2551

  ความเชี่ยวชาญ

  • การประกันคุณภาพการศึกษา
  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  • การพยาบาลออร์โธปิดิกส์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
  • วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
  • รองผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง, ระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2555
  • หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง, ระหว่าง พ.ศ. 2525 – 2541

  ความเชี่ยวชาญ

  • การอนามัยชุมชน
  • การพยาบาลและผดุงครรภ์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
  • วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลวิชาชีพ (ชำนาญการด้านการสอน), ระหว่าง พ.ศ. 2526-2557
  • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช, ระหว่าง พ.ศ. 2519 – 2526

  ความเชี่ยวชาญ

  • การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
  • การเรียนการสอนกระบวนการพยาบาลและการนำกระบวนการพยาบาล ไปใช้ในคลินิก

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
  • พย.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ วชิระพยาบาล

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลประจำโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  • พยาบาลประจำโรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย
  • พยาบาลประจำสถานีอนามัยบ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลเวชปฏิบัติ
  • การพยาบาลคลินิกเฉพาะโรค Asthma – COPD
  • การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพโรงพยาบาล

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 2547
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลผู้ชํานาญทางคลินิก โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ระหว่าง พ.ศ. 2558 -2559
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม แผนกไตเทียม โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ระหว่าง พ.ศ. 2556 -2559
  • พยาบาลไตเทียม สหคลินิก มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง กรุงเทพมหานคร
  • พยาบาลไตเทียม แผนกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ระหว่าง พ.ศ. 2548– 2551
  • พยาบาลปฏิบัติการ แผนกอายุรกรรมชาย รพ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2548

  ความเชี่ยวชาญ

  • การดูแลผู้ป่วยโรคไต
  • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2559
  • พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ไตเทียม โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รามคำแหง, ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2562
  • ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ, ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2561
  • พยาบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพ, ระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2553

  ความเชี่ยวชาญ

  • การปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
  • การบริหารจัดการระดับโรงพยาบาล

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา, 2537
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์, 2530

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์ Alliance Senior Day Service, Western Michigan University รัฐ Michigan, ประเทศสหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2555
  • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก ระหว่าง พ.ศ. 2546 – 2550
  • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง พ.ศ. 2539 – 2546
  • พยาบาลวิชาชีพ ตึกศัลกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2539
  • พยาบาลเทคนิค ตึกศัลกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลผู้สูงอายุ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กศ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541
  • พ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537
  • ส.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง, วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
  • การวิจัยด้านสุขภาพ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยลัยบูรพา, 2548
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

  ความเชี่ยวชาญ

  • ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
  • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  • การบริหารการพยาบาล

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (เภสัชสรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certified in Rehabilitation Registered Nurse, U.S.A.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • RN (Registered Nurse) และ CRRN (Certified Rehabilitation Registered Nurse) ที่ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ความเชี่ยวชาญ

  • พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
  • พย.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง

  ความเชี่ยวชาญ

  • โภชนาการ
  • การดูแลเด็ก

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • รป.ม. (การบริหารภาครัฐ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2523

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์พยาบาลประจำภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ระหว่าง พ.ศ 2536 – 2560
  • อาจารย์พยาบาลประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ ศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ระหว่าง พ.ศ 2523 -2535

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลมารดาและทารกในระยะคลอด

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2560
  • หัวหน้ากลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2554
  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2553

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  • การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • การส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • การพยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤต
  • การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541
  • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง, 2523

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ, ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2561
  • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค, ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2554
  • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค, ระหว่าง พ.ศ. 2538 – 2547
  • พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2537

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลพื้นฐาน
  • การวิจัย และ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
  • ระบาดวิทยา การสอบสวนโรค และ ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
  • การป้องกันควบคุมโรคอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554
  • ส.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้นำและนักบริหารการพยาบาล ICN Leadership for Change สภาการพยาบาล

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • หัวหน้าหอผู้ป่วยไข้เลือดออก
  • หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม
  • หัวหน้างานพยาบาลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  • การพยาบาลพื้นฐาน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น, 2522

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์พยาบาลประจำภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, ระหว่าง พ.ศ. 2560 – 2562
  • หัวหน้าแผนกสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการระบาด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารี จัหวัดนครราชสีมา, ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2559
  • ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข โครงการสุขภาพหมู่บ้านไทยตามแนวชายแดน ไทยพม่า องค์การ Malteser International อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2550 และ ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2556
  • เจ้าหน้าที่โครงการสาธารณสุขระดับภูมิภาค สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงดวงเดือนระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2554
  • หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลราชสีมา-ธนบุรี จังหวัดนครราชสีมา, ระหว่าง พ.ศ. 2538 – 2541
  • พยาบาลประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว และโรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้า, ระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2537

  ความเชี่ยวชาญ

  • การส่งเสริมสุขภาพ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ส.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 – 2558
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, 2546 – 2550

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, พ.ศ. 2559 -2562
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก, พ.ศ. 2550 – 2558

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
  • การสร้างเสริมสุขภาพ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลชำนาญการและผู้จัดการหอผู้ป่วยนอกและในแผนกจิตเวช โรงพยาบาลเปาโล, ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2562
  • พยาบาลปฏิบัติการแผนกสมองและกระดูกไขสันหลัง โรงพยาบาลพญาไท 1, ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2561

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบำบัดด้วย Cognitive behavior therapy
  • การบำบัดด้วย Acceptance and commitment therapy
  • การบำบัดด้วย Emotion regulation therapy
  • การพยาบาลผู้ป่วยระบบสมองและหลอดเลือดสมอง

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วท.ม (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ส.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลประจำหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมงานพยาบาล.โรงพยาบาลตำรวจ
  • นักสาธารณสุข งานเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลตำรวจ
  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ

  ความเชี่ยวชาญ

  • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  • พยาธิสรีรวิทยา
  • การรักษาโรคเบื้องต้น

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ศศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี, 2532

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยปทุมธานี ระหว่าง พ. ศ. 2558 – 2564
  • พยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่าง พ. ศ. 2531 – 2551

  ประสบการณ์การทำงาน

  • การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  ความเชี่ยวชาญ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ส.ม. (การบริหารงานสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2560
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, 2554

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์พยาบาล (Preceptor), ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2559
  • พยาบาลวิชาชีพศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุนันทาราม มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ, ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2557

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลครอบครัวและสุขภาพเด็กในวันเรียน
  • การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, 2558

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • พยาบาล ประจำหน่วยตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2559

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
  • การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกวิกฤติ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2558

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลผู้สูงอายุ และการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ

  ผลงานทางวิชาการ