ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

งานวิจัย

2563

พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน: กรณีศึกษาประชาชนในชุมชนหมู่บ้านเดอะเลกาซี่การ์เด้นโฮม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง เมษายน 2564

บงกช โมระสกุล ,วาณี โพธิ์นคร,ศุภชัย ตรีบารุง,พรศิริ พันธสี

Read article


ผลของโปรแกรมการสื่อสารทางบวกต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤต

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2/2564 เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2564

อังคณา สมคง,สุทัศน์ ศุภนาม,กรรณิกา รักยิ่งเจริญ

Read article


การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและความต้องการบริการสุขภาพด้วยความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกองทัพเรือ

วารสารแพทย์นาวีราย 4 เดือน ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2563

เบญจภัค สางห้วยไพร, วิสาขา ภู่จินดา

Read article


ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะด้านจิตวิญญาณของพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ

"วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Online ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2563 หน้า 88-99"

สุกัญญา โพยนอก,ดวงรัตน์ เหลืองอ่อน,สุวภา บุญอุไร,พิทักษ์ ทองสุข,ภาสกรณ์ วัฒนพฤกษ์

Read article


นวัตกรรมการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในศตวรรษที่ 21: การเรียนร่วมสหสาขาวิชาชีพ

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) ปีที่ 37 ฉบับที่ 2/2564 เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564

อาภรณี ไทยกล้า,วรรณี ตปนียากร,ผศ.กรรณิกา รักยิ่งเจริญ

Read article


ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19): กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 15 ฉบับที่ 37 (2021) : พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 หน้า 179-195

บงกช โมระสกุล

Read article


การวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการศึกษาสาขาการพยาบาลของสถาบันอุดมศึกษา เอกชนในภูมิภาคตะวันออก

วารสารพยาบาลตารวจ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 หน้า 136-147

พงศ์เทพ จิระโร,กุศลวัฒน์ คงษ์ประดิษฐ์,วิภา พ็งเสงี่ยม,ประภาพร สุวรรณกูฎ,สุหรี่ หนุงอาหลี

Read article


Model of Day-Care Service Center for the Elders in Thailand

Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021 pp 6258-6262

Vichian Puncreobutr,Vipa Pengsa-ium,Boonruang Chunsuvimol,Jitrapun Pusapukdepop

Read article


Model of the Elderly Care Platform in Thailand

Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021 pp 6263-6267

Vipa Pengsa-ium,Vichian Puncreobutr,Prachuab Trinikorn,Boonruang Chunsuvimol

Read article


The Applied Model of Creating the Youth’s Gratitude: Case Study of the Phuan People at Pak-Phli District, Nakhon Nayok Province, Thailand

Psychology and Education (2021) 58(3): pp 4251-4256

Vichian Puncreobutr,Boonruang Chunsuvimol,Samrong Koonawoot,Kingkeaw Sangpaew,Arunwaratchaya Bayolsineesayom

Read article


Influences of COVID-19 on Environment and its Impact on Community health in Thailand

International Journal of Pharmaceutical Research | Jan - Mar 2021 | Vol 13 Issue 1 pp 5382-5391

Vijaya Bhaskara Reddy.M ,Siriron Sutawatnatcha,Sasikara P. Reddy ,Suttipat Sirirat

Read article


The Roles Of Village Public Health Volunteer (Vphv) Conducting The Prevention And Reduction Of The Covid-19 Pandemic In Pattani Province.

Psychology and Education (2021) 58(3): 1997-2003 pp 1997-2003

Kameelah Sawee,Manas Ranjan Behera,Somporn Naklang,Kingkeaw Sangpaew

Read article


Backward Approach and the Management of COVID-19 Second Outbreak in Thailand

Psychology and Education (2021) 58(3): 1997-2003 pp 2003-2016

Suree Nung-Alee,Manas Ranjan Behera,Samrong Koonawoot,Budsayarut Puncreobutr

Read article


ปัจจัยทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 หน้า 146-157

วีณา ภักดีสิริวิชัย ,พนิตนาฎ ชำนาญเสือ,กรรณิกา เกตุนิล,สิริรดา พรหมสุนทร

Read article


A Feasibility Study for Investing on an Elderly Care Center in Thailand

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6, No.2 July-December2020 pp 15-25

Vichian Puncreobutr,Jitrapun Pusapukdepop,Vipa Pengsa-ium,Rangsan Padungtham

Read article


2562

เหตุทางปัญญา: แนวทางใหม่ของการฟื้นฟูหน้าที่บริหารจัดการสมองในผู้รับบาดเจ็บสมอง

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 หน้า 49-61

นาวาโท พิทักษ์ ทองสุข

Read article


Refeeding syndrome: บทบาทพยาบาลกับการป้องกัน

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับ 39 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 หน้า 110-120

ไพรินทร์ ณิชาโชติสฤษณ์, กฤษณา บุญมั่ง

Read article


ภัยเงียบที่อาจเกิดแก่ทารกแรกเกิดจากโทรศัพท์มือถือ….ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าตามแก้ทีหลัง

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562 หน้า 1-11

วิภา เพ็งเสงี่ยม, รัตนา สิงห์โต

Read article


จิตตปัญญาศึกษา: กิจกรรมและการประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562 หน้า 145-157

กรศศิร์ ชิดดี, ผศ.พ.ต.อ. หญิง กรรณิกา เกตุนิล

Read article


บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562 หน้า 132-145

สมบูรณ์ บุณยเกียรติ สุระพรรณ พนมฤทธิ์ สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ จุไรรัตน์ ชลกรโชติ

Read article


ผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเองและพฤติกรรมอยากดื่มสุราของผู้ป่วยโรคติดสุราในชุมชน จังหวัดสระแก้ว

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 68 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 หน้า 64-71

ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, อ.นพภัสสร วิเศษ

Read article


ความสัมพันธ์ของบุคลิก-ภาพห้าองค์ประกอบและรูปแบบการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 86-96

ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, วิภา เพ็งเสงี่ยม, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

Read article


ประสิทธิผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

วารสารการพยาบาลและการศึกษาปีที่ 12 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2562 หน้า 88-99

ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, วิภา เพ็งเสงี่ยม

Read article


2561

The Correlation between NCDs Patients and their Consumption Behavior of Beverages in Bangkok, Thailand

PUBLIC HEALTH eJOURNAL Vol. 1, No. 16: Jun 11, 2019

Kritsana Boonmung,Angkana Somkong,Supaporn Nuntasak, Napassakorn Chunsorn, Wongduean Chanragsa

Read article


Investing in the Construction of High-Rise Buildings in the Savan-Seno Special Economic Zone of Lao PDR, According to the Sufficient Economic Theory

Built Environment eJournal Vol 8, Issue 38, May 24, 2019 pp 1-6

Vichian Puncreobutr ,Jitrapun Pusapukdepop , Vipa Pengsa-ium, Sourabh Singha Roy

Read article


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงความรู้ของนักศึกษาพยาบาล

วารสาร มจร พุทธปัญญาบริหารทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561) หน้า 377-396

ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม

Read article


โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กและผู้ปกครองที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปี ที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 127-137

พิทักษ์ ทองสุข

Read article


แนวทางในการพัฒนาการสอนการให้เหตุผลทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ ปี ที่ 34 ฉบับที่ 3กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 155-167

วรรณี ตปนียากร

Read article


เครื่องดื่มชูกำลัง มีประโยชน์จริงหรือ?

วารสารศูนย์การศึกษาแพทย์ศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี ที่ 34 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม –ธันวาคม 2561 TCI กลุ่มที่ 1

ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์, ประภาพร สุวรรณกูฎ

Read article


ผลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปี ที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 66-80

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

Read article


การใช้หลัก ABCs ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศรีษะสูง

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี ที่ 12 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 12-19

กรรณิกา รักยิ่งเจริญ, อาภรณี ไทยกล้า, ประภาพร สุวรรณกูฎ

Read article


วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม : ผลกระทบ แนวโน้ม และการช่วยเหลือ ในสังคมโลกไร้พรมแดน

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปี ที่ 11ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 หน้า 16-31

สมดี อนันต์ปฎิเวธ, สุหรี หนุงอาหลี, ปรียะดา ภัทรสัจธรรม

Read article


ประสิทธิผลของการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปี ที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561หน้า 64-78

ปรียะดา ภัทรสัจธรรม

Read article


การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี

วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีที่41 ฉบับ ที่ 2 เ ม ษ า ย น -มิถุนายน 2561 หน้า 31-44

พิทักษ์ ทองสุข

Read article


ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้านฝ่าเท้าต่อสภาวะสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ปีที่12 ฉบับ ที่ 1 ม ก ร า ค ม - มิถุนายน 2561 หน้า 51-50

นพภัสสร วิเศษ, วิภา เพ็งเสงี่ยม, สิริกร สุธวัชณัฐชา

Read article


การพัฒนาแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วารสารเกื้อการุณย์ ปี ที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2561 หน้า 25- 39

จุไรรัตน์ ชลกรโชติทรัพย์, งามเอก ลำมะนา

Read article


ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในชุมชน

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปี ที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 30-38

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, เสาวลักษณ์ ทรัพย์อาภรณ์

Read article


ประสบการณ์การเป็นยายในครอบครัวที่มีบุตรสาวเป็นวัยรุ่น

วารสารวิทยาลัยพ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นีอุตรดิตถ์ ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561หน้า 142-153

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, สุมิตรา สิทธิฤทธิ์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม

Read article


ปัจจัยที่เป็นตัวทำนายโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

"วารสารศูนย์ การศึกษาแพทย์ศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี ที่ 35ฉบับ ที่ 2 เ ม ษ า ย น - มิถุนายน 2561 หน้า 128-139 "

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

Read article


Local Folk Games and Health Promotion: Case Study, Saba Tossing Game of Thai Raman People in Ongkarak District, Nakornnayok Province

Medical Anthropology eJournal Vol 4, Issue 15, March 21, 2019 pp 1-5

Vichian Puncreobutr, Piyada Wattanasan , Wilawan Thianthong

Read article


2560

Study on the behavioral change, prevention and control of complications in diabetic patients in Ongkharak district, Nakhon Nayok, Thailand: Application of motivational theory to disease prevention

Journal of Pure & Applied Microbiology Vol 12 No 01 2018 pp 1-5

Samrong Koonawoot,Somporn Naklang

Read article


Measures Application in Accidental Reduction in Driving during New Year and Songkran Festivals in Thailand

Structural Dimensions & Organization Behavior ejournal Vol.8, No 5 : May 10, 2017

Laddasri Thaijongrak

Read article


The Development of a Rabies Free Area Model in Bangkok, Thailand

Indian Journal of Natural Sciences Vol. 8 Issue 47 April 2018 pp 13746-13752

Pornthip Layanan,Dinesh Selvem S,Samrong Koonawoot,Kingkeaw Sangpaew

Read article


ผลของโปรแกรมส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศต่อความสะดวกใจและปฏิบัติการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นหญิงตอนต้นกับมารดา

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 10 เล่มที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560 หน้า 63-75

ประภาพร สุวรรณกูฎ,สุหรี หนุ่งอาหลี,ทัตธนนันท์ คงขาว

Read article


พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2560 หน้า 270-281

สมบูรณ์ บุญยเกียรติ

Read article


ผลของโปรแกรมการฝึกคิดแบบหมวกหกสีที่มีต่อความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560 หน้า 34-43

ยชรวินทร์ จรบุรมย์

Read article


ผลของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพื่อลดความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

วารสารกองการพยาบาล ปี่ที่ 44 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2560 หน้า 103-115

ยชรวินทร์ จรบุรมย์

Read article


ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ภายใต้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและอารมณ์เชิงลบของผู้ปกครองผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติก

วารสารการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560 หน้า 30-44

สมดี อนันต์ปฎิเวธ

Read article


ผลของโปรแกรมการฝึกสติบำบัดต่อระดับสติ ความเครียดและภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล

Journal of International Buddhist Studies [JIBS], 8(2): 25-34.

สมดี อนันต์ปฎิเวธ,ฤมลย์พรรนธ์ เมฆะศิลป์,วาณี โพธิ์นคร

Read article


ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำเกินเกณฑ์ในชุมชน

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ ก.ค.-ธ.ค. 60 หน้า 23-32

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

Read article


การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน

วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 2560 หน้า 83-95

วิภา เพ็งเสงี่ยม,พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

Read article