ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

สาส์นจากคณบดี

jitrapunในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษา ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข หรือสุขภาพของประชาชน โดยผ่านการฝึกอบรมการวิจัยขั้นสูงอย่างเข้มข้น รวมทั้งกิจกรรมการบริการสาธารณสุขแบบเมตตาธรรม เรามุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาเข้าใจเป็นอย่างดีและอย่างมั่นคงในเรื่องของวิธีการรักษาโรคและการรักษาการบาดเจ็บให้มีจำนวนลดลงน้อยลงทุกทีในชุมชนของประเทศ

พันธกิจหรือภารกิจของเรา ก็คือการรักษาความเป็นข้อเท็จจริงด้านวัฒนธรรมสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะเราในการที่จะทำงานร่วมกันในการนำเสนอการบริการชุมชนที่แยกแยะอย่างเห็นได้ชัดเจน

เราเชื่อว่าการปรับปรุงสุขภาพของแต่ละบุคคล แต่ละครอบครัว แต่ละชุมชนและแต่ละสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น เราต้องเปลี่ยนแปลงแต่ละบุคคล ให้เขาพึ่งตนเองให้ได้ และก็จัดให้มีระบบการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแขนขาเพื่อตอบสนองต่อแนวทางในรุ่นต่อไปก็คือผู้นำด้านสุขภาพของประชาชน ที่จะต้องมี ความรู้ทางการแพทย์ในเชิงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ พร้อมกับมีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเตรียมความพร้อมของชุมชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในการป้องกันต่อต้านการระบาดของโรค รวมถือสิ่งเป็นภัยอันตรายทางด้านสิ่งแวดล้อม

ในเบื้องต้น คณะเราเน้นหลักในการแก้ปัญหาสุขภาพในสังคมคือการปรับปรุงพัฒนาสุขภาพของประชากร
อย่างยั่งยืน โดยทางคณะจะตรวจสอบทุกแง่มุมของปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชนทั่วโลกในทุกวันนี้และได้นำมารวมกันซึ่งบางส่วนของจิตใจความรู้สึกที่ดีที่สุดในเรื่องสาธารณสุข การดูแลสุขภาพของประชาชนสำหรับการค้นหาวิธีการการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

โดยสรุป คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยการพัฒนาองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มีแนวทางดำเนินการ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า“การพัฒนาสุขภาพให้ได้ผลบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมต้องพึ่งพาตนเองทางสุขภาพอย่างยั่งยืน”ดังนั้นนักสาธารณสุขจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาสากลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาพและติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุคคลครอบครัวชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชาติต่างๆในโลก

สุดท้ายนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณมีความสนใจในเรื่องการสาธารณสุขหรือสุขภาพของประชาชนและดิฉันมีความยินดีที่จะแนะนำคุณให้ไปเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เวลานี้คือเวลาที่ท้าทาย และน่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรา เพราะเป็นเวลาของการขยับขยายการศึกษาค้นคว้า และเราหวังว่าท่านคงจะมีส่วนร่วมกับเราในความพยายามที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเรื่องสุขภาพที่ดีที่สุดถ้วนหน้าสำหรับชุมชนทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ดร จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์