ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คณาจารย์

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
  • วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
  • ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530
  • ศศ.บ. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2521

  ประสบการณ์การทำงาน

  • คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
  • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานและระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ความเชี่ยวชาญ

  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
  • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • รักษาการคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท NHK Spring (Thailand) Co., Ltd.
  • ที่ปรึกษาผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) บริษัท Tetra – E Asia

  ความเชี่ยวชาญ

  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Industrial Hygiene and Safety) University of Cincinnati, USA., 2521
  • M.Sc. (Industrial Hygiene) University of Cincinnati, USA., 2518
  • วท.บ. (อาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2513

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา,ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2561
  • ที่ปรึกษากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ระหว่าง พ.ศ. 2534 – 2544
  • โครงการวิจัยด้านพิษวิทยาภายใต้ Jica Project, ระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2534
  • อาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางสาธารณสุขศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ Hawaii University, USA., ระหว่าง พ.ศ. 2521 – 2524

  ความเชี่ยวชาญ

  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ส.ด. (การบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
  • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
  • วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2517

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิศสิน

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารสาธารณสุข
  • สุขศึกษา
 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Biotechnology) Vinayaka Mission University, India, 2555
  • M.Phil. (Philosophy) Vinayaka Mission University, India, 2548
  • M.Sc. (Science) Bangalore University, India, 2547
  • B.Sc. (Science) Sri Venkeateswara University, India, 2544

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
  • นักวิจัย ที่ มหาวิทยาลัย Sri Venkeateswara ประเทศอินเดีย, ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2554
  • อาจารย์ ที่ วิทยาลัย Siecom Degree & P.G. ประเทศอินเดีย , ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2549

  ความเชี่ยวชาญ

  • การวิจัยสาธารณสุข
  • ชีวเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Chemistry) Kuvempu University, India, 2558
  • M.Sc. (Chemistry) Kuvempu University, India, 2554
  • B.Sc. (Biochemistry) Sri Venkateswara University, India, 2551

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ วิทยาลัย Sreenivasa Degree and P.G. College ประเทศอินเดีย, ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2559

  ความเชี่ยวชาญ

  • เคมี
  • ชีวเคมี

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
  • วท.บ. (อาชีอนามัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา,ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2554
  • ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2552
  • นักวิชาการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน และด้านวิชาการความปลอดภัยทางเคมี ความร้อน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน สำนักความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2549

  ความเชี่ยวชาญ

  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สิ่งแวดล้อมโรงงานและวัตถุอันตราย

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
  • วศ.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา,ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • นักวางแผนการผลิต บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด มหาชน

  ความเชี่ยวชาญ

  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
  • ผู้จัดการความปลอดภัย บริษัท ไทยนิชิมัตถุก่อสสร้าง จำกัด, ระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2558
  • หัวหน้างานความปลอดภัย บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด, ระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2544

  ความเชี่ยวชาญ

  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
  • วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
  • อนุปริญญาสาขาวิชาพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ โรงเรียนบริบาล ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2562
  • คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูงแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
  • พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ สถาบันธัญญารักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2516 – 2555

  ความเชี่ยวชาญ

  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
  • ศษ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
  • นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2558
  • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง, ระหว่าง พ.ศ. 2534 – 2551

  ความเชี่ยวชาญ

  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.P.H. (Public Health) University of Hawaii at Manoa, USA., 2553
  • ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
  • ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2542

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน บริษัท Murray & Robert Power Energy ประเทศแอฟริกาใต้, ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2558
  • นักวิจัย ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2557
  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2555

  ความเชี่ยวชาญ

  • สาธารณสุขศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ