ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

วิสัยทัศน์และภารกิจหรือพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือการทำให้นักวิชาการด้านสาธารณสุขมีความรู้และทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับการค้นหาบุคคล หรือ สิ่งที่มีอิทธิพลทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและที่มีผลต่อสุขภาพ การบริหารจัดการกลยุทธ์การป้องกันบรรเทาผลกระทบของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสิ่งอันตรายต่างๆ ในหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นและชุมชนระหว่างประเทศ

โดยสรุป คณะของเราสร้างบัณฑิตด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสุขภาพของบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ

ภารกิจหรือพันธกิจของเรา

  • ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงกับนักศึกษาที่เรียนด้านสาธารณสุขศาสตร์ เรายังคงต้องปรับแต่งหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์จริง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรับรู้ทางด้านปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ยังคงมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสังคม
  • การจัดให้มีการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพโดยเน้นการเรียนรู้ตามปัญหาสาธารณสุขในสังคม (Public Health Problem Oriented) ความพร้อมและความสนใจของนักศึกษา (Student Centered) รวมทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต่างๆมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรทั้งในประเทศและในโลก
  • ดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพสูงในพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน หรือการสาธารณสุข เช่นปัญหาสุขภาพชุมชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เป็นต้น การค้นคว้าวิจัยด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมปัญหาสาธารณสุขเทคโนโลยีสาธารณสุขและการดำเนินงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ
  • ดูแลบริหารกิจกรรมทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์คือ เปิดเผยแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมให้กับ ความก้าวหน้าทางด้านสุขภาพของประชาชนใหม่ๆ หรือการสาธารณสุขแบบใหม่ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากการวิจัยที่ทันสมัยของคณะของเรา การบริการวิชาการสาธารณสุขแก่บุคคลครอบครัวชุมชนและองค์กรต่างๆในท้องถิ่นและในระดับชาติตามองค์ความรู้ที่คณาจารย์มีอยู่และองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยด้านสาธารณสุข
  • รักษาความเป็นข้อเท็จจริงทางด้านวัฒนธรรมสุขภาพเพื่อประชาชนโดยรวมและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยกับประชาชนผู้รับการบริการด้านสุขภาพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านสุขภาพหรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขท้องถิ่นและของชาติโดยการบูรณาการเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานและการบริการวิชาการสาธารณสุข