ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตร: M.Ed. ระยะเวลาเรียน: 2 Yrs หน่วยกิต: 36 หลักสูตร: International คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตร: Ph.D. ระยะเวลาเรียน: 3 Yrs หน่วยกิต: 48-60 หลักสูตร: Thai, International คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่
หลักสูตร: M.B.A. ระยะเวลาเรียน: 2 Yrs หน่วยกิต: 36 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร: M.P.H. ระยะเวลาเรียน: 2 Yrs หน่วยกิต: 36 หลักสูตร: Thai คณะ: คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตร: Grad.Dip. ระยะเวลาเรียน: 1 Yr. หน่วยกิต: 27 หลักสูตร: Thai, International คณะ: คณะศึกษาศาสตร์