ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

สำนักประกันคุณภาพ

สำนักประกันคุณภาพของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาและยกระดับกระบวนการและขั้นตอนการประกันคุณภาพ โดยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งเสริมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีศักยภาพในการสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

บทบาทของสำนักประกันคุณภาพทั้งในด้านการพัฒนาและการนำกระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ เพื่อ

(1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(2) ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน และทบทวนกระบวนการการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(3) เก็บรวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับของนักศึกษามาประมวลผล และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

(4) จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับคณาจารย์ เพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และตอบสนองพันธกิจของวิทยาลัย