ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

lecturer-researcher

วิทยาลัยนานาชาตินานาชาติเซนต์เทเรซา ยังคงเป็นศูนย์กลางของการวิจัยนวัตกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนาการทางด้านปฏิบัติงาน ทางวิทยาลัยเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งในการเผยแพร่ความรู้และความปรารถนาดีที่จะนำเสนอในเรื่องของแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้และความสามารถที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ทั่วโลก

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยทำให้ภารกิจของวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามโครงสร้างพื้นฐานทางวิชาการและการวิจัยของสถาบันทีมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่เปิดรองรับการใช้งานอยู่ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและมีการนำเสนอเรื่องการปฏิบัติชุมชนแบบมีส่วนร่วมในอันที่จะอำนวยความสะดวกได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของเรา

  • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและการวิจัยในหมู่นักวิชาการนักศึกษาและนักวิชาการวิจัยที่จะฃ่วยให้มีการปรับปรุงวิธีการวิจัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • เพื่อยึดถือถือความมีศีลธรรมจรรยาบรรณความซื่อสัตย์ในการเรียนการสอน การเรียนรู้และกระบวนการวิจัยที่มีการรวมตัวกันของสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดและเรียนรู้ในสังคม
  • เพื่อจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือติดอาวุธให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในการเลือกอาชีพของตนเอง โดยผ่านการปลูกฝังเรื่องความรู้เนื้อหาที่ทันสมัยล่าสุด รวมถึงการฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีขั้นสูง
  • เพื่อปรับปรุงงานวิจัยทั้งทางด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติเป็นการตอบสนองมาตรฐานอุตสาหกรรมและความต้องการของประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม
  • เพื่อมีส่วนร่วมกับโลกในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ผ่านการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ระบบฐานข้อมูลงานการวิจัยและงานทางวิชาการของชุมชนที่มีการทำโครงการวิจัยร่วมกันและการใช้ทักษะในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติ

การสนับสนุนการวิจัย และการบริการ

  • ฝ่ายการวิจัยมีความมุ่งมั่นที่จะขยายฐานการวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ให้ไปยืนอยู่ในระดับโลกตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
  • สำนักงานวิจัย ได้ประสานงานกับอาจารย์นักวิชาการ นักวิจัยและนักการพัฒนาสถาบันเพื่อให้ตอบสนองความต้องการในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • ให้ความมั่นใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานของอาจารย์และนักศึกษาในด้านการทำงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในการเร่งความเป็นอยู่และการกินที่ดี โดยเน้นผลงานวิจัยที่อุทิศตนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจการศึกษาและวิทยาศาสตร์
  • ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะต่างๆ โดยใช้สติปัญญาในการสนับสนุนงานทางวิชาการและไม่ใช่ทางด้านวิชาการ รวมถึงการให้คำแนะปรึกษาแนวทางนำอยู่เสมอ