ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
สาขาการควบคุมการจราจรทางอากาศ
หลักสูตร: B.Sc. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 124 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตร: B.B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 126 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบิน
หลักสูตร: B.Sc. ระยะเวลาเรียน: 3.5 + 1 Yrs หน่วยกิต: 127 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หลักสูตร: B.B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 126 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
สาขาคณิตศาสตร์
หลักสูตร: B.Ed. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 167 หลักสูตร: International คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
สาขาธุรกิจการบิน
หลักสูตร: B.B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 126 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตร: B.B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 126 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
สาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร: B.N.S. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 142 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตร: B.Ed. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 165 หลักสูตร: International คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตร: B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 130 หลักสูตร: International คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร: B.Ed. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 167 หลักสูตร: International คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร: B.Sc. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 133 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาสื่อดิจิทัล
หลักสูตร: B.Com.Arts ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 135 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตร: B.Sc. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 140 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ( 1 ปี )
หลักสูตร: Cert. ระยะเวลาเรียน: 1 Yr หน่วยกิต: 39 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์