ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
คณะบริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต
หลักสูตร: B.Acc. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs. หน่วยกิต: 129 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรการจัดประสบการณ์สร้างสรรค์แก่เด็กระดับปฐมวัย (สำหรับครูพี่เลี้ยง)
หลักสูตร: Cert. ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน หน่วยกิต: 9 หลักสูตร: Thai คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศนียบัตรการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร: Cert. ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน หน่วยกิต: 9 หลักสูตร: Thai คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตร: Cert. ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน หน่วยกิต: 17 หลักสูตร: Thai คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลเด็กปฐมวัย
หลักสูตร: Cert. ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน หน่วยกิต: 16 หลักสูตร: Thai คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการควบคุมการจราจรทางอากาศ
หลักสูตร: B.Sc. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 121 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตร: B.B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 126 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตร: B.B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 126 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบิน
หลักสูตร: B.Sc. ระยะเวลาเรียน: 3.5 + 1 Yrs หน่วยกิต: 120 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
หลักสูตร: B.Ed. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 142 หลักสูตร: International คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการบิน
หลักสูตร: B.B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 121 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตร: B.B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 126 หลักสูตร: International คณะ: คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร: B.N.S. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 140 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตร: B.Ed. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 132 หลักสูตร: International คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตร: B.A. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 124 หลักสูตร: International คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร: B.Ed. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 142 หลักสูตร: International คณะ: คณะศึกษาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร: B.Sc. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 140 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสื่อดิจิทัล
หลักสูตร: B.Com.Arts ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 126 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตร: B.Sc. ระยะเวลาเรียน: 4 Yrs หน่วยกิต: 148 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ( 1 ปี )
หลักสูตร: Cert. ระยะเวลาเรียน: 1 Yr หน่วยกิต: 39 หลักสูตร: Bilingual คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์