ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

นาย สุภัคดี พงศ์อุดมทรัพย์(ฟลุ๊ก)
นางสาว วิภาวิณี สังข์ธาดา(จูน)
นางสาว ศิวิไลช์ ทองสมบูรณ์
นาย พิชิต ทองสุทธิ์
นางสาว ทิพวรรณ เมืองนิล(แนน)
นางสาว ฐิติณี บุญชัย(นิดหน่อย)
นาย อธิคม สันทัดอนุวัตร (ตึ้ง)
นางสาว สายฝน ทรวดทรง (เจิน)
นาย นรินทร์ ปากเกร็ด (แจ้)
นาย พิเชษฐ์ ชื่นเกตุ (เชษฐ์)
นางสาว วิลาณี พวงจันทร์ (บี2)
นาย อนันตศักดิ์ ชูเลิศ (อั๋น)
นาย อภิสิทธิ์ ทองใบ (ต๊ะ)
นาย ธีระชัย รัตนธรรม (อ้น)
นางสาว ฐิดาภา อินทร์ทิพย์ (บี)
นาย เกียรติกร สินไชย (กร)
นางสาว วชิราภรณ์ วงศ์กันยา (แพท)
นาย อัฐวุฒิ ศิริธร (อ๊อฟ)
นางสาว พีราณิศ ศิริธร (ผักบุ้ง)
นางสาว ปาณนธี ด่วงบุหงา (กานต์)
นาย เกรียงไกร ทองเพ็ชร (เช่ร์)
นาย ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน (เฉิน)
นาย บุญยรัตน์ โยคะสิงห์ (เป้)
นาย เสฐพิสิษฐ์ มณีรัตน์ (โซ่)
นางสาว กมลวรรณ เจริญทรัพย์สกุล (ลี่)
นาย เดชวุฒิ ไชยรัตน์ (เจษ)
นาย วิฑูรย์ ใยโท (ทูรย์)
นาย ศรายุทธ จันทรา (นโม)
นาย ณัฎฐกิตติ์ สุวรรณัง (กีต้าร์)
นาย นรินทร์ โพธิบุปผา (ปั๊ม)
นาย กฤษณ์กรวิชญ์ จันทขันธ์สกล(เปอร์)
นาย กัณพสิษฐ์ โพหมสี (เบล)

ติดต่อเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:
Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:
Subject / หัวข้อ:
Message / ข้อความ: