ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

อาจารย์อาทิตย์  เกษเพชร
อาจารย์พิเชษฐ์  ชื่นเกตุ
อาจารย์สีดา  จรุงจิตรประชารมย์
อาจารย์สายฝน  ทรวดทรง
อาจารย์นรินทร์  ปากเกร็ด
อาจารย์ฐิติณี  บุญชัย
อาจารย์อธิคม  สันทัดอนุวัตร
อาจารย์บรรชาเทพ  ภักดีเศรษฐ์
อาจารย์นวรัตน์  ปลื้มสติ
อาจารย์อนันตศักดิ์  ชูเลิศ
อาจารย์ยุทธนา ยาสุก
อาจารย์ธีระชัย  รัตนธรรม
อาจารย์กันต์พสิษฐ์  โพหมสี
อาจารย์เกียรติกร  สินไชย
อาจารย์วชิราภรณ์  วงศ์กันยา
อาจารย์อัฐวุฒิ  ศิริธร
อาจารย์พีราณิศ  ศิริธร
อาจารย์ภัทรดนัย  ดุงสูงเนิน
อาจารย์บุญยรัตน์  โยคะสิงห์
อาจารย์เสฐพิสิษฐ์  มณีรัตน์
อาจารย์กมลวรรณ  เจริญทรัพย์สกุล
อาจารย์เดชวุฒิ  ไชยรัตน์
อาจารย์วิฑูรย์  ใยโท
อาจารย์ศรายุทธ  จันทรา
อาจารย์ณัฎฐกิตติ์  สุวรรณัง
อาจารย์นรินทร์  โพธิบุปผา
อาจารย์กรกช  กุหลาบศรี
อาจารย์ปาณนธี  ด่วงบุหงา
อาจารย์เจษฎาวุฒิ  พุสดี
อาจารย์ณภัคญาดา  สังข์ทอง
อาจารย์สุภัคดี  พงศ์อุดมทรัพย์

ติดต่อเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:
Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:
Subject / หัวข้อ:
Message / ข้อความ: