ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

น.ส อัญชิสา ประสงค์สุข(สา)
อ. สุภัคดี พงศ์อุดมทรัพย์(ฟลุ๊ก)
อ. วิภาวิณี สังข์ธาดา(จูน)
อ. ศิวิไลช์ ทองสมบูรณ์
อ. ทิพวรรณ เมืองนิล(แนน)
อ. ฐิติณี บุญชัย(นิดหน่อย)
อ. อธิคม สันทัดอนุวัตร (ตึ้ง)
อ. สายฝน ทรวดทรง (เจิน)
อ. นรินทร์ ปากเกร็ด (แจ้)
อ. วิลาณี พวงจันทร์ (บี2)
อ. อนันตศักดิ์ ชูเลิศ (อั๋น)
อ. อภิสิทธิ์ ทองใบ (ต๊ะ)
อ. ธีระชัย รัตนธรรม (อ้น)
อ. ฐิดาภา อินทร์ทิพย์ (บี)
อ. เกียรติกร สินไชย (กร)
อ. วชิราภรณ์ วงศ์กันยา (แพท)
อ. อัฐวุฒิ ศิริธร (อ๊อฟ)
อ. พีราณิศ ศิริธร (ผักบุ้ง)
อ. ปาณนธี ด่วงบุหงา (กานต์)
อ. เกรียงไกร ทองเพ็ชร (เช่ร์)
อ. ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน (เฉิน)
อ. บุญยรัตน์ โยคะสิงห์ (เป้)
อ. เสฐพิสิษฐ์ มณีรัตน์ (โซ่)
อ. กมลวรรณ เจริญทรัพย์สกุล (ลี่)
อ. เดชวุฒิ ไชยรัตน์ (เจษ)
อ. วิฑูรย์ ใยโท (ทูรย์)
อ. ศรายุทธ จันทรา (นโม)
อ. ณัฎฐกิตติ์ สุวรรณัง (กีต้าร์)
อ. นรินทร์ โพธิบุปผา (ปั๊ม)
อ. กัณพสิษฐ์ โพหมสี (เบล)
อ. กฤษณ์กรวิชญ์ จันทขันธ์สกล(เปอร์)
อ. จิราภรณ์ พรประเสริฐ (กุ้ง)
อ. ณภัคญาดา สังข์ทอง (วิ)

ติดต่อเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:
Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:
Subject / หัวข้อ:
Message / ข้อความ: