ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพครู และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน ปีพ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเปิดสอนหลักสูตรนี้สำหรับครูเพื่อได้รับหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพ และเป็นสถาบันเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรนี้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับครูต่างชาติที่สอนในประเทศไทยด้วย


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาหลัก 11 วิชา (27 หน่วยกิต) เรียนจบภายในสองเทอม และเทอมสุดท้าย ครูจะได้ฝึกสอนในโรงเรียนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่รับครูฝึกสอนและอาจารย์จากวิทยาลัยฯเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้ครูมีประสบการณ์จริง นอกจากนี้ วิชาความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู จิตวิทยาสำหรับครู และการพัฒนาหลักสูตร ช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการสอนอีกด้วย เมื่อจบหลักสูตรนี้ ครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากคุรุสภา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเตรียมความรู้ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้นำด้านการศึกษาโดยการเรียนหลักสูตรที่ปรับให้ทันสมัยกับการปฎิรูปการศึกษา
 • เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกด้านการศึกษา จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย
 • เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรียน การสื่อสาร วิจารณญาณ การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 • เพื่อเสริมสร้างการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เราจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศไทย

เช่น  การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ  การอบรมเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม  การเข้าร่วมการบริการชุมชน และการร่วมงานประเพณีไทยต่างๆ

 
 • All
 • Teaching Profession Courses
 • Practicum Courses
Course Name Credits
 • Teaching Profession Courses 27
 • 146 101 Self Actualization for Teacher 2
 • 146 102 Educational Philosophy 2
 • 146 103 Language and Culture for Teacher 2
 • 146 104 Psychology for Teacher 3
 • 146 105 Curriculum Development 3
 • 146 106 Learning and Classroom Management 3
 • 146 107 Learning Measurement and Evaluation 3
 • 146 108 Educational Innovation and Information Technology 3
 • 146 109 Research for Learning Development 3
 • 146 110 Quality Assurance in Education 2
 • 146 111 Practicum 1
 • Practicum Courses 6
 • 146 201 Teaching Professional Internship I 3
 • 146 202 Teaching Professional Internship II 3
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

อาชีพ

 • ครูผู้สอนในชั้นประถมศึกษา
 • ครูผู้สอนในชั้นมัธยมศึกษา
 • ผู้บริหารโรงเรียน
 • นักวิชาการ
 • ครูสอนพิเศษส่วนตัว
 • เจ้าของโรงเรียนสอนพิเศษ
 • สำนักงานการศึกษาของรัฐบาล
 • เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเทอม 2561-2562

Registration Fee฿500
Total Cost of the Program฿35,000
  ดาวน์โหลดตารางค่าเล่าเรียน

รับรองโดย

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองโดยคุรุสภา

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาที่เรียน)
 2. ผู้สมัครต้องเป็นครูและต้องมีสัญญาว่าจ้างจากนายจ้างซึ่งยังไม่หมดอายุในวันที่สมัครเรียน
  • สัญญาว่าจ้างที่ยังไม่หมดอายุต้องระบุว่าผู้สมัครได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นคุณครู. ผู้สมัครต้องส่งจดหมายการแต่งตั้ง โดยระบุวิชาและระดับที่ผู้สมัครถูกกำหนดให้สอน
  • ใบอนุญาติการสอนชั่วคราวของผู้สมัครที่อนุญาติให้สอนที่โรงเรียนและสอนในระดับ/วิชาที่สอน (ถ้ามี)
 3. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • บันทึกผลวิชาการการเรียนและใบประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี
  • รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป ขนาด 2 x 2
  • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ, ใบอนุญาติการอยู่อาศัย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับนักศึกษาไทย)
  • สัญญาการว่าจ้างที่ถูกต้องหรือบัตรประจำตัวครูที่ถูกต้อง (ถ้าในสัญญาไม่ได้ระบุตำแหน่งครู, จำเป็นที่จะต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแนบมากับสัญญาว่าจ้างโดยระบุถึงลักษณะงาน, ระดับการศึกษา, วิชาที่ผู้สมัครได้ถูกแต่งตั้งให้สอน)
  • ใบอนุญาติสอนชั่วคราวของผู้สมัคร โดยระบุชื่อโรงเรียนที่สอนและระดับที่สอน/วิชาที่สอน (ถ้ามี)
  • สำเนาใบอนุญาติการสอนชั่วคราวที่ออกให้โดยคุรุสภา
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :