ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำ ผู้บริหาร และนักปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคในชุมชน การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการอาชีวอนามัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่มประชากร มุ่งผลเพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ และสามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับสาขาสหวิชาชีพภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาประเทศได้


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตนักวิชาการสาธารณสุขที่

 1. สามารถวิจัยระบบสุขภาพเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาให้ยั่งยืนได้
 2. สามารถเขียนแผนงานและกลยุทธ์ที่จะ  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้
 3. สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง
 4. มีความรู้ความเข้าใจที่จะประสานงานร่วมกับทีมงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้งานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอน

ระบบในการจัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค

–      ภาคการศึกษาที่ 1

มิถุนายน-ตุลาคม (15 สัปดาห์)

–      ภาคการศึกษาที่ 2

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (15 สัปดาห์)

–      ภาคการศึกษาฤดูร้อน

มีนาคม-พฤษภาคม (8 สัปดาห์)

–      นอกวันเวลาราชการ คือ

วันเสาร์-อาทิตย์ (08.30-16.30 น.)

 

จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นแบบแผน ก แบบ ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษาระบบรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมเป็น 36 หน่วยกิต

 

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษในหลักสูตร

 • รศ.ดร.ชมพูศักดิ์ พูลเกษ
 • รศ.ดร.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
 • ดร.พรทิพย์ ลยานันท์
 • ผศ.ดร.สมเจตต์ ไวยาการณ์
 • ผศ.ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

 

โอกาสในงานอาชีพ

อาชีพ

 • ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานส่วนสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล)
 • ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักวิจัยสาธารณสุข
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข
 • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและบริการสุขภาพ

ค่าเทอม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร160,000 บาท
ภาคเรียนที่ 160,000 บาท
ภาคเรียนที่ 260,000 บาท
ภาคเรียนที่ 340,000 บาท

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจากสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง
 2. การศึกษาในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 แต่ถ้าต่ำกว่า 2.50 ให้เป็นตามเกณฑ์ในข้อ 3
 3. ด้านการสอบคัดเลือกเข้าตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดไว้
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :