ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ การก้าวสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้มีสมรรถนะเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถสร้างองค์ความรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเปนผูนําทางวิชาการ ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมด้านการวิจัยและร่วมศึกษาวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ด้วยการบริหารการศึกษาทั้งกับสังคมวงวิชาการในฐานะองค์กรฝ่ายผลิต ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

เนื่องจากสังคมก้าวเข้าสู่ดิจิทัล หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาสำหรับนักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ สามารถวิจัย สร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ และยกระดับคุณภาพองค์กรทางการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ

 
 • All
 • Foundation Courses
 • Core Courses
 • Required Courses
 • Elective Courses
 • Thesis
Course Name Credits
 • Foundation Courses 9
 • Foundation courses are intended to build a foundation of knowledge for students holding a Master's Degree in Educational Administration who completed less than 12 credits hours of research or for students with a Master's degree in Education but not majored in Educational Administration or for a student holding Master's Degree in fields other than Education. The required coursework for the above-mentioned students is 1-3 non-credit courses.
 • 143 001 Education System and Educational Theory 3
 • 143 002 Principle, Concepts, and Theory in Educational Administration 3
 • 143 003 Quantitative and Qualitative Method in Educational Research 3
 • Core Courses 9
 • For Plan B and Plan C
 • 143 101 Seminar on International Educational Administration Policies and Strategies 3
 • 143 102 Seminar on Educational Quality Management Strategies in Digital Era 3
 • 143 103 Seminar on Researches and Innovations in Educational Administration 3
 • Required Courses 9
 • For Plan C
 • 143 201 Quality Management in Educational Organization 3
 • 143 202 Curriculum, Learning Management, and Student Affairs 3
 • 143 203 Practicum in Educational Administration 3
 • Elective Courses 3/6
 • For Plan B, choose 3 credits from the following
 • For Plan C, choose 6 credits from the following
 • 143 301 Selected Topics in Educational Management Strategies 1
 • 143 302 Individual Study in Educational Administration 1
 • 143 303 Leadership in Management, Research, and Creating Educational Quality 2
 • 143 304 Educational Resources Management Strategies 2
 • 143 305 Human Resources Development Strategies in Digital Society 2
 • 143 306 Quality Management Strategies and School Risk Management 2
 • 143 307 Financial Management Strategies for Educational Administrators 2
 • 143 308 Leadership in Educational Administration for National Development 2
 • Thesis 48
 • Plan A 48
 • Seminar on Dissertation (non-credit) 3
 • 143 401 Dissertation 1 8
 • 143 402 Dissertation 2 8
 • 143 403 Dissertation 3 8
 • 143 404 Dissertation 4 8
 • 143 405 Dissertation 5 8
 • 143 406 Dissertation 6 8
 • Plan B and Plan C 36
 • 143 501 Dissertation 1
 • 143 502 Dissertation 2
 • 143 503 Dissertation 3
 • 143 504 Dissertation 4
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

อาชีพ

 • ผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษาของรัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ
 • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
 • วิทยากรหรือนักวิชาการอิสระทางการบริหารการศึกษา
 • รับราชการในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
 • นักวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการวางแผนการศึกษา
 • นักบริหารทั่วไป

ค่าเทอม

ค่าสมัคร฿5,000
ค่าบำรุงการศึกษา฿10,000
ค่าหน่วยกิต฿390,000
ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงวิทยาลัย฿120,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3 ปีการศึกษา)฿525,000

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

 • ผุ้สมัครต้องมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง
 • ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและมีการเขียนภาษาอังกฤษที่ได้คะแนนเป็นที่ยอมรับในการสอบของประเภทการสอบอันใดอันหนึ่ง ดังต่อไปนี้:
  • การสอบ TOEFL คะแนน 500 (หรือ 190 CBT)
  • การสอบ IELTS คะแนน 5.5
 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังวิทยาลัย:
  • แบบฟอร์มการสมัครเรียนที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
  • ใบบันทึกแสดงผลผลการศึกษาตัวจริ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต
  • รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป ขนาด 2 x 2″
  • สำเนาทะเบียบบ้าน
คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :