ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

ห้องปฏิบัติการพยาบาล/ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกทักษะปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลห้องปฏิบัติการพยาบาลเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติให้การพยาบาลผู้ป่วยและผู้รับบริการภายใต้สถานการณ์เสมือนจริง ให้มีทักษะและประสบการณ์ก่อนไปฝึกปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลและแหล่งฝึกต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการ

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดห้องปฏิบัติการพยาบาล/ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อให้มี สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เตียงผู้ป่วย หุ่นผู้ใหญ่ หุ่นเด็ก หุ่นฝึกฉีดยาและ เย็บแผล หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ครอบคลุมการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงของทุกสาขาวิชาทางการพยาบาลได้แก่การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลพื้นฐาน