ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 มีอิทธิพลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ การดำเนินธุรกิจ และการเรียนการสอนในทุกวิชาและทุกระดับชั้นเรียน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจึงได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์อันทันสมัยพร้อมด้วยสารเคมีหลากหลายชนิดในปริมาณมากในจำนวนและเพียงพอที่จะทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์มีคุณภาพ

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซามีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร คือ

  1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  2. ห้องปฏิบัติการเคมี
  3. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
  4. ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์
  5. ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ในระดับชั้นปีที่ 1 ของการศึกษา นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พร้อมๆ กับการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาระดับสูง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์กับการทดลองที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ในระดับที่สูงขึ้น ระดับวิชาเอก มีการใช้ห้องปฏิบัติการตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการรวมอยู่ในรายวิชา หรือในรายวิชาทางปฏิบัติการที่แยกเป็นเอกเทศจากการศึกษาทางทฤษฎี