ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

มาออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษากัน

แนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก  เพื่อพัฒนาครูประจำการที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกลุ่มงานวิชาชีพและเทคโนโลยีในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถออกแบบการเรียนรู้และบูรณาการสะเต็มศึกษาเข้าสู่สาระการเรียนรู้ในรายวิชาได้ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้นที่จัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาให้แก่ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสายการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักสูตรและการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พร้อมได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เข้าสู่สาระการเรียนรู้ในรายวิชาและเพิ่มทักษะการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษา รวมถึงทักษะและเจตคติที่ดีในการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างสรรค์สะเต็มศึกษา โดยครอบคลุมรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยีในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการปฎิบัติงานจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (Work-Integrated Learning)

โอกาสในงานอาชีพ

หลังจบหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษา ที่ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้และบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาเข้าสู่รายวิชาที่สอนได้  ทำให้เป็นครูที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นสากลได้รับการยอมรับทั่วโลก

อาชีพ

  • ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งครอบคลุมมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา
  • ครูผู้เชี่ยวชาญการศึกษาสะเต็มศึกษา
  • ครูวิจัยด้านการศึกษาสะเต็มศึกษา

ค่าเทอม

ค่าใช้จ่าย฿15,000

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

ครูประจาการที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกลุ่มการงานในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด

คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :