ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คุณอยากเป็นครูพี่เลี้ยงมืออาชีพไหม?

โดยคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนมาเป็นเวลากว่า 15 ปีในหลักสูตรวิชาชีพครู ทั้งปริญญาตรี โท และประกาศนียบัตร มีใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรได้รับการรับรองจากคุรุสภา บัณฑิตที่จบได้งานทำในโรงเรียนของรัฐ เอกชน และนานาชาติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับกลุ่มครูพี่เลี้ยงเพื่อให้ได้เรียนรู้หลักความเป็นครูและการพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยจากคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้และมีทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของเด็กเพื่อการเป็นครูพี่เลี้ยงที่เข้าใจและดูแลเด็กได้อย่างมืออาชีพ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฉันจะเรียนรู้อะไร

นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักสูตรปฐมวัยและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งนักศึกษาจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลในลักษณะการเรียนรู้แบบบูรณาการในการพัฒนาการ (Work-Integrated Learning) และได้เรียนรู้ทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมเชิงบวกในการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ในตัวเด็ก เพื่อจะสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งนักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจผลกระทบเชิงลบจากการปฎิบัติการที่ไม่เหมาะสมหรือผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงกับเด็ก และที่สำคัญยังจะได้เรียนรู้วิชาคุณลักษณะความเป็นครู อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเป็นครูพี่เลี้ยง

 
  • All
  • กลุ่มวิชาแกน
Course Name Credits
  • กลุ่มวิชาแกน 9
  • EC 001 ความเป็นครู 3
  • EC 002 หลักสูตรปฐมวัย และพัฒนาการของเด็ก ระยะ 2-6 ปี 3
  • EC 003 กระบวนการเสริมแรงเชิงบวกเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในตัวเด็ก 3
Click any of the listed courses to view its description.

โอกาสในงานอาชีพ

หลังจบหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองความเป็นครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝนและมีทักษะอันเป็นที่ยอมรับของทั้งสถานศึกษาและผู้ปกครองในการเป็นครูพี่เลี้ยงได้อย่างดี สร้างโอกาสในการทำงานในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งระบบไทยและระบบนานาชาติที่รับนักเรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่สูง

อาชีพ

  • ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนของรัฐและเอกชน
  • ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาต่างๆ ที่รับนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหลักสูตรระบบไทย หลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ

ค่าเทอม

ค่าใช้จ่าย฿15,000

สนใจมั้ย สมัครเลย

ก่อนทำการสมัคร

1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ปฎิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล หรือหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิก เพื่อสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราด้วยการใส่ข้อมูลเหล่านี้.

First Name / ชื่อ * :
Last Name / นามสกุล * :
Email Address / อีเมล * :
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ :
Message / ข้อความ * :